ABP-967

ABP-967

今夫厥阴为标,风木为本,其风邪伤于人也,掉摇而眩转,动而螈,猝暴强直之病生矣。如见少阳证,则为邪留少阳;见少阴证,则为邪留少阴。

渴者,火郁于上,水逆于下,故去半夏之燥,加栝蒌根,通水液以上滋。盖五脏之精气神志,胃腑之所生也。

以上所列,皆垂死危候也。夫六气相传,止见太阳之头痛,至七日以上自愈者,以行其经尽,而来复于太阳,不见六经之证也。

大肠咳状,咳而遗矢。盖枸字谐狗,杞字谐己,狗属戌,而戌主右肾,肾主骨,而己属阴土,故有地骨之名,而久服能坚筋骨。

 予领先君子训,退而绎其所以其意当参,其法勿泥者,乃见东庄所云,真实获我心也。 其在表者,汗而发之;其入里者,下而夺之;其在高者,因而越之,谓可吐也;剽悍者,按而收之,谓按摩也。

 防己生于汉中者,破之纹作车辐,茎蔓空通,主通气行水,以防己土之制,故有防已之名,《金匮》方治水病,有防己黄汤、防己茯苓汤;治痰饮,有木防己汤、防己加茯苓芒硝汤。故脾胃之阴湿太过者,宜燥之温之;阳明之燥热已甚者,宜苦寒以泄之。

Leave a Reply