Vol132女神妲己私房性感内衣半脱露豪乳诱惑32P妲己花漾

Vol132女神妲己私房性感内衣半脱露豪乳诱惑32P妲己花漾

傅記吾書者,持本去,無盡以與也,周流以授百有德之鄉。十郡合成一大州,亦合成一家,共一大憂。

 受戒之日,不敢解止須臾也,但恐未能卒竟之耳。阳微者,先汗之而解;阴实者,先下之而解。

冬三月行黑骨温病,其源从太阳、少阴,相搏蕴积,三焦上下壅塞,阴毒内行,脏腑受客邪之肾腑脏温病,阴阳毒瓦斯,其病相反。若能岁岁饮,可代代无病,当家内外井皆悉着药,辟温气也。

外已解,但小腹急结者,乃可攻之。 善哉,子之言。

出此之書,以戒下愚,慎毋藏之。地上之生人中,有胎未生,名姓在不死之錄。

观诸家抄本,多有异同,或未见宋刻,传写互异;或根据张书,增补失真。篤達四方,意常通問,正其綱紀,星宿而置,列在四維。

Leave a Reply